هدفت رو به هیشکی نگو! - Superiorfuture -آینده برتر